Aluminum electronic packaging

- Jun 24, 2016-

Baienwei Aluminum electronic packaging housings include: Al6061 package housings; Al4047 package housings.

Widely used in:

RF/microwave packages;

Optoelectronic packages;

Semiconductor packages;

Hybrid electronic packages;

Microelectronic packages;

Integrated circuit packages.